Kouluttaudu työoikeuden asiantuntijaksi!

Alma Talent/Lakimiesliiton Koulutus järjestää yhdessä Helsingin yliopiston kanssa Työoikeuden asiantuntijaohjelman yhdennentoista kerran. Koulutusohjelma antaa syvällisen kokonaiskuvan työsuhteen osapuolten oikeuksista ja velvollisuuksista työsopimuksen tekemisestä aina työsuhteen päättymiseen saakka. Koulutusohjelmassa käsitellään myös erityistilanteita, kuten muun muassa yrityskauppoja.

Suorita ohjelma työn ohella

Koulutusohjelma on suunniteltu syventämään osaamista. Lähiopetusseminaareihin osallistuvien tietojen lähtötaso varmistetaan ennakkolukemistojen avulla. Tiedon omaksumista edistävät seminaarien välissä suoritettavat välitehtävät, joista osallistuja saa palautteen. Tiedon syventävä käsittely jatkuu osallistujan valmistautuessa koulutusohjelman kirjalliseen lopputenttiin.

Ennakkolukemistot, välitehtävät ja lopputentti

Koulutusohjelmaan liittyvien ennakkolukemistojen valinnasta, välitehtävien laadinnasta ja tarkastamisesta sekä loppukuulustelun vastaanottamisesta huolehtii Helsingin yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta, joka myös vahvistaa suorituksen koko koulutusohjelmasta.

Koulutusohjelman suorittaminen edellyttää läsnäoloa kaikissa seminaarijaksoissa, kaikkien välitehtävien hyväksyttyä palauttamista sekä hyväksyttyä suoritusta asiantuntijaohjelman loppukuulustelussa.

Osaksi ammatillista lisensiaatin tutkintoa

Kun koulutusohjelma on kokonaisuudessaan hyväksyttävästi suoritettu, se voidaan liittää osaksi ammatillista lisensiaatintutkintoa 20 opintopisteen laajuisena. Lisätietoja ammatillisesta lisensiaatin tutkinnosta http://www.helsinki.fi/oikeustiede/opiskelu/jatko-opiskelu/ammtut.htm

Todistukset

Koulutusohjelman suorittaneet saavat erillisen tutkintotodistuksen, josta käy ilmi koulutuksen laajuus. Yksittäisiin seminaareihin osallistuvat saavat halutessaan seminaarista todistuksen.

Ennakkokysymykset

Osallistujat voivat lähettää luennoitsijoille kysymyksiä etukäteen osoitteeseen lakikoulutus@almamedia.fi.

Asiantuntijaohjelmaan sisältyy kolme kirjaa:

 • Kari-Pekka Tiitinen ja Tarja Kröger: Työsopimusoikeus (2012, arvo 112 €)
 • Markus Äimälä ja Mika Kärkkäinen: Yhteistoimintalaki (2015, arvo 79,70 €)
 • Tarja Kröger ja Pekka Orasmaa: Vuosilomalaki (2015, arvo 105 €)

Lisäksi saat koulutusohjelman keston ajaksi käyttöösi Fokus Esimiehen Työoikeus -teoksen sekä pääsyn Suomen Laki -hakupalveluun.

Hyödynnä ennakkoilmoittautujan etuhinta:

Ilmoittaudu koulutusohjelmaan viimeistään 31.8. hintaan 4 500 € + alv 24 %.

Koko koulutusohjelman hinta yksityiselle sektorille on 5 200 € + alv 24 %, Lakimiesliiton jäsenille ja julkiselle sektorille 4 600 € + alv 24 %.

Koulutusohjelman hinnasta ei myönnetä muita alennuksia.

Koko koulutusohjelman suunnittelusta vastaavat kokeneet ja arvostetut työoikeuden asiantuntijat:

Hallitusneuvos, OTL, VT Tarja Kröger, työ- ja elinkeinoministeriön työlainsäädännön valmistelusta vastaavan ryhmän päällikkö.
Työoikeuden ja kansainvälisen yksityisoikeuden professori, dosentti, varatuomari Ulla Liukkunen Helsingin yliopistosta.
Asianajaja Petteri Uoti on Dittmar & Indreniuksen työsuhdejuridiikasta ja erimielisyyksien ratkaisemisesta vastaava osakas.
Lakiasiainjohtaja Markus Äimälä Elinkeinoelämän keskusliitosta on osallistunut useiden keskeisten työoikeudellisten lakien valmisteluun.

Työoikeuden asiantuntijaohjelma 2017–2018, 6 jaksoa:

Työsuhteen ehtojen määräytyminen ja yhteistoiminta yrityksissä 3.–4.10.2017

 • työntekijäaseman määritys
 • työsuhteen ehtojen määräytyminen
 • työsuhteen ehtojen muuttaminen
 • määräaikaiset + vuokratyö, erityiskysymykset, työsuhteen ehtojen määräytyminen, vastuun jaot
 • työehtosopimus + työrauhavelvoite
 • yhteistoiminnan ala ja osapuolet
 • säännönmukainen yhteistoiminta ja erityistilanteet
 • työpaikan henkilöstösuunnitelmat
 • työsuhteen ehtojen muuttaminen ja yt-menettely
 • yritystoiminnan muutokset ja yt-menettely
 • yhteistoiminnasta sopiminen ja työehtosopimukset.

Työntekijöiden yhdenvertainen kohtelu, henkilötietojen käsittely ja häirinnän kielto 2.11.2017

 • yhdenvertaisuuslaki
 • syrjintä, epäasiallinen kohtelu, häirintä
 • henkilötietojen suoja ja käsittely.

Immateriaalioikeudet, salassapito ja kilpailukiellot työsuhteissa 14.12.2017

 • immateriaalioikeudet työsuhteissa
 • työsuhdekeksinnöt ja tekijänoikeudet
 • liikesalaisuudet ja salassapito työsuhteissa
 • käyttö- ja paljastamissopimukset ja -kiellot
 • kilpailukiellot työsuhteissa.

Työaika, vuosiloma ja muut työsuhdevapaat 31.1.–1.2.2018

 • säännöllinen työaika
 • työajaksi luettava aika
 • säännöllisen työajan ylittäminen: lisä- ja ylityöt, hätätyö
 • lepoajat
 • vuosiloma
 • “paikalliset sopimukset” työaika- ja vuosilomalaista poikkeavista järjestelyistä
 • järjestäytyneet työnantajat
 • järjestäytymättömät työnantajat
 • vuorottelu-, opinto- ym. vapaat
 • perhevapaat.

Yrityskaupat ja työoikeus 13.–14.3.2018

 • osakekauppa, liiketoimintakauppa, sulautuminen ja jakautuminen
 • liikkeen tai sen osan luovutuksen tunnusmerkit
 • liikkeen luovutuksen oikeusvaikutukset
 • kaupan kohteen tarkastukseen liittyvät henkilöstökysymykset
 • henkilöstöön liittyvät kauppakirjan ehdot
 • johdon asema ja työsopimukset yrityskaupassa
 • yhteistoimintakysymykset
 • yrityskauppaan liittyvät työvoiman vähentämisten ominaispiirteet
 • yrityskauppaan liittyvät työsuhteiden ehtojen yhtenäistämisen ominaispiirteet.

Työsuhteen päättäminen ja lomauttaminen 24.–25.4.2018

 • työsopimuksen kestoaika
 • koeaika ja koeaikaisen työsopimuksen päättäminen
 • työsopimuksen päättämistavat
 • irtisanomisaika
 • kollektiiviperusteinen irtisanominen
 • menettelytavat (uuden yt-lain mukainen yt-menettely) ja perusteet
 • erityiset irtisanomisperusteet (mukaan lukien konkurssi ja yrityssaneeraus)
 • ”yleinen” irtisanomisjärjestys
 • erityissuojan piiriin kuuluvat työntekijät
 • työllistymisvapaat
 • työnantajan takaisinottovelvollisuus
 • lomauttaminen
 • individuaaliperusteinen irtisanominen ja purkaminen
 • menettelytavat, irtisanomisperusteet ja purkamisperusteet
 • purkautuneena pitäminen
 • korvausvelvollisuus työsopimuksen laittomasta päättämisestä
 • työsuhteen päättämiseen liittyvät sopimukset
 • eläkekysymykset työsuhteen päättyessä.

Koulutusohjelman hinta

Hinta 31.8. mennessä ilmoittautuville 4 500 € + alv 24 %.

Normaalihinta 5 200 € + alv 24 %.
Julkinen sektori ja Lakimiesliiton jäsenet 4 600 € + alv 24 %.

Koulutusohjelman hinnasta ei myönnetä muita alennuksia. Yksittäisten seminaarien hinnat löytyvät seminaarikohtaisilta sivuilta.

Ennakkoilmoittautujan etuhinta voimassa 31.8. saakka

Koko koulutusohjelma

4 500 €

Yksityinen sektori

Koko koulutusohjelma

5 200 €

Julkinen sektori ja Lakimiesliiton jäsen

Koko koulutusohjelma

4 600 €

Hintoihin lisätään alv 24 %.

Ilmoittaudu