Miten työaikalain säännöksiä käytännössä tänä päivänä sovelletaan?

Työ- ja vapaa-aikojen sääntely perustuu pääosin pakottavaan lainsäädäntöön, josta kuitenkin voidaan varsin laajalti poiketa työ- ja virkaehtosopimuksin. Näillä taas voidaan ”siirtää” sopimisoikeutta työpaikoille, jolloin työajasta on mahdollista sopia yritysten ja henkilöstön tarpeet huomioiden. Työaikalain säännökset oikeuskäytännössä täsmentyvine tulkintoineen haastavat jokaisen työsuhdejuristin ja henkilöstöasioiden ammattilaisen.

Työaika, vuosiloma ja muut työsuhdevapaat -seminaarissa 3.–4.2.2016 käsitellään ensimmäisenä päivänä työaikalain soveltamisalaa ja sen rajoituksia sekä työaikaan liittyviä keskeisimpiä käsitteitä ja tulkintakysymyksiä lain, oikeuskäytännön sekä käytännön esimerkkien avulla. Seminaarin toisena päivänä käsitellään vuosilomalain olennaisia kysymyksiä sekä vuorottelu-, opinto- ja perhevapaiden saamisen edellytyksiä ja vaikutuksia työsuhde-etuuksiin.

Asiantuntijat käsittelevät mm. seuraavia teemoja:

  • Miten työajasta voidaan sopia työpaikalla?
  • Voiko työnantaja muuttaa työaikaa ja voidaanko työaika sopia nollaksi?
  • Miten johtavassa asemassa olevan työaika määräytyy?
  • Ylityön teettämisen edellytykset
  • Mitä ongelmia liittyy tarvittaessa töihin kutsuttavien työaikakysymyksiin?
  • Vuosiloman määräytyminen
  • Työntekijän poissaolo-oikeus työkyvyttömyyden vuoksi
  • Sairausloma-ajan palkanmaksuvelvollisuus

Luennoitsijoina muun muassa:

Hallitusneuvos Tarja Kröger, työ- ja elinkeinoministeriö,
Asiantuntija, VT Mika Kärkkäinen, Elinkeinoelämän Keskusliitto EK
Hallitusneuvos Susanna Siitonen, työ- ja elinkeinoministeriö
Lakiasiainjohtaja, VT Markus Äimälä, Elinkeinoelämän Keskusliitto EK

Ohjelma

Työaika, vuosiloma ja muut työsuhdevapaat: työoikeussarja, osa 4

3.–4.2.2016 Royal at Crowne Plaza, Mannerheimintie 50, 00260 Helsinki

Seminaaripäivien puheenjohtajana toimii hallitusneuvos Tarja Kröger, työ- ja elinkeinoministeriö.

Keskiviikko 3.2.2016

8.30

Ilmoittautuminen, aineiston jako ja aamukahvi

9.00

Johdatus seminaarin teemoihin: työaika- ja vuosilomasääntely Suomessa ja EU:ssa

Hallitusneuvos Tarja Kröger, työ- ja elinkeinoministeriö

9.15

Työaikasääntelyn perusperiaatteet ja työaikalain soveltamisala

Hallitusneuvos Tarja Kröger, työ- ja elinkeinoministeriö

10.15

Tauko

10.30

Säännöllinen työaika ja sen ylittäminen

• työajaksi luettava aika
• varallaolo
• säännöllisen työajan järjestelyt
• liukuva työaika
• jaksotyö
• yötyö ja sunnuntaityö
• lisätyön ja ylityön määritelmä
• työntekijän oikeus kieltäytyä lisätyöstä
• ylityön edellytykset (työnantajan aloite ja työntekijän suostumus)
• ylityön enimmäismäärät.

Asiantuntija, VT Mika Kärkkäinen, Elinkeinoelämän keskusliitto EK

12.15

Lounas

13.15

Vähimmäislepoajat

• päivittäinen lepoaika
• vuorokausilepo
• viikoittainen vapaa-aika

Asiantuntija, VT Mika Kärkkäinen, Elinkeinoelämän keskusliitto EK

14.00

Kahvi

14.15

Poikkeaminen työaikalain pakottavista säännöksistä

• työaikalain pakottavuus (mahdollisuus poiketa työsopimuksella ja työehtosopimuksella)
• työaikalain semidispositiiviset säännökset (TAL 9 ja 40 §)
• kelpoisuuden piiriin kuuluvat asiat
• sopimiseen kelpoiset osapuolet
• sopimisoikeuden siirtäminen työpaikoille
• työehtosopimusmääräysten ajallinen soveltaminen
• työehtosopimuksen ’normaalisitovuuteen’ perustuva soveltaminen
• järjestäytymättömän työnantajan oikeus soveltaa yleissitovan
• työehtosopimuksen työaikamääräyksiä

Hallitusneuvos Tarja Kröger, työ- ja elinkeinoministeriö

15.10

Työaikojen ja lepoaikojen kirjaamisvelvollisuudet

Hallitusneuvos Tarja Kröger, työ- ja elinkeinoministeriö

15.20

Tauko

15.30

Vuorotteluvapaa ja opintovapaa

• vapaiden saamisen edellytykset
• vapaiden ajalta maksettavat tuet
• vaikutus työsuhde-etuuksiin
• työsuhdeturva

Hallitusneuvos Susanna Siitonen, työ- ja elinkeinoministeriö

16.15

Seminaaripäivän päätös

Torstai 4.2.2016

8.30

Aamukahvitarjoilu

9.00

Vuosilomalaki

• soveltamisalakysymykset
• vuosiloman ansainta

Hallitusneuvos Susanna Siitonen, työ- ja elinkeinoministeriö

10.30

Tauko

10.45

Vuosilomalaki-esitys jatkuu

• vuosilomapalkka ja -lomakorvaus
• vuosiloman antaminen
• erityiskysymyksiä

Hallitusneuvos Tarja Kröger, työ- ja elinkeinoministeriö

12.30

Lounas

13.30

Poissaolo työkyvyttömyyden vuoksi

• poissaolo-oikeus työstä
• sairausajan palkan määräytyminen

Lakiasiainjohtaja, VT Markus Äimälä, Elinkeinoelämän keskusliitto EK

14.30

Kahvi

14.45

Perhevapaat

• perhevapaiden edellytykset
• perhevapaista ilmoittaminen ja ilmoitusten muuttaminen
• työsuhde-etuudet perhevapaiden aikana
• vuosilomakustannusten korvaaminen

Lakiasiainjohtaja, VT Markus Äimälä, Elinkeinoelämän Keskusliitto EK

16.00

Toisen seminaaripäivän päätös

Tapahtuman hinta

Yksityinen sektori

Kokonaisuus

Hinta:

Koko tapahtuma

1 240 €

Jukinen sektori tai Lakimiesliiton jäsen

Kokonaisuus

Hinta:

Koko tapahtuma

930 €

Hintaan lisätään arvonlisävero (24 %).

Ilmoittaudu tästä

Lisätietoa

Maria Ampiala

+358 40 342 4608
maria.ampiala(a)talentum.com