Seminaarissa käydään kattavasti läpi uutta kirjanpitolakia pien- ja mikroyritysten näkökulmasta. Lisäksi käsitellään arvostukseen, jaksotukseen ja omaan sekä vieraaseen pääomaan liittyviä kysymyksiä. Seminaaripäivän päätteeksi avataan vielä Kilan ratkaisuja ja niiden perusteita.

Seminaarissa saat vastauksia mm. seuraaviin uutta kirjanpitolakia koskeviin kysymyksiin:

 • Miten oikean ja riittävän kuvan vaatimus mikroyrityksessä eroaa muita kirjanpitovelvollisia koskevasta vaatimuksesta?
 • Milloin toimintakertomus saadaan jättää laatimatta?
 • Mitkä ovat pien- ja mikroyrityksen minimiliitetiedot?
 • Millä edellytyksillä pääomalainan saa merkitä taseessa omaksi pääomaksi?
 • Milloin konsernitilinpäätöksen laatimisvelvoite poistuu pienosakeyhtiöltä?
 • Mitä seikkoja on otettava huomioon aktivoitaessa kehittämismenoja ja muita pitkävaikutteisia menoja?
 • Vaikuttaako menetelmäsäännösten modernisointi yritysjohdon vastuuseen?

Seminaarin luennoitsijoina kirjanpitolautakunnan puheenjohtaja Timo Kaisanlahti sekä laskentatoimen asiantuntija Risto Walden, Bilanssi Oy.

Seminaarin hintaan sisältyy Jarmo Leppiniemen ja Timo Kaisanlahden marraskuussa ilmestyvä Oikeat ja riittävät kirjaukset –teos (arvo 110 €).

Ohjelma

8.30

Ilmoittautuminen ja aamukahvi

9.00

Uudistettu rakenne kirjanpitolainsäädännössä – mikä muuttuu kirjanpidossa ja tilinpäätöksessä?

 • Uusien säännösten soveltaminen yhtäältä pien- ja mikroyrityksessä ja toisaalta suuremmassa kirjanpitovelvollisessa
 • Vapautus konsernitilinpäätöksen laatimisesta pienosakeyhtiössä ja -osuuskunnassa
 • Tulolaskelmien ja taseen kaavamuutokset
 • Pien- ja mikroyrityksen karsitut liitetietovaatimukset
 • Toimintakertomustiedot – helpotukset pienosakeyhtiölle
 • Olennaisuus-periaatteen merkitys oikean ja riittävän kuvan vaatimukselle
 • Muiden tilinpäätösperiaatteiden asema

Kirjanpitolautakunnan puheenjohtaja Timo Kaisanlahti

10.15

Keskustelua ja tauko

10.30

Uudet arvostus- ja jaksotussäännökset sekä menetelmäpykälät

 • Poistoaikarajoitusten muutokset – aineettomat oikeudet, liikearvo, kehittämismenot ja muut pitkävaikutteiset menot
 • Rahoitusleasing erillis- ja konsernitilinpäätöksessä
 • Pääomalaina – edellytykset omaan pääomaan merkitsemiselle
 • Sijoituskiinteistön merkitseminen käypään arvoonsa
 • Uudet menetelmäsäännökset: liitetietotosite ja luettelo kirjanpidoista ja aineistoista
 • Laskuperusteiset kirjaukset sekä maksuperusteisuus mikrosäätiössä ja -yhdistyksessä
 • Kirjanpitoaineiston säilyttämistapaa koskevat uudistukset
 • Tilinpäätösinformaation julkisuus sekä sähköinen tilinpäätösinformaatio

Kirjanpitolautakunnan puheenjohtaja Timo Kaisanlahti

12.00

Lounas

13.00

Arvostus- ja jaksotuskysymyksiä verotuksen ja kirjanpitolautakunnan ratkaisujen valossa

 • Pysyvät vastaavat; poistot ja arvonmuutokset
 • Vaihtuvat vastaavat; eri omaisuuslajit
 • Oma ja vieras pääoma kirjanpidossa ja tilinpäätöksessä
 • Pakolliset ja vapaaehtoiset varaukset
 • Tilikauden tuotot

Laskentatoimen asiantuntija Risto Walden, Bilanssi Oy

14.30

Iltapäiväkahvi

14.45

Vero- ja kirjanpitosidonnaisia KHO:n ratkaisuja

Laskentatoimen asiantuntija Risto Walden, Bilanssi Oy

 

16.00

Seminaari päättyy

Seminaarin hinta

Seminaarin hintaan sisältyy Jarmo Leppiniemen ja Timo Kaisanlahden marraskuussa ilmestyvä Oikeat ja riittävät kirjaukset –teos (arvo 110 €).

Yksityinen sektori

Seminaari

Hinta:

Koko seminaari

730 €

Julkinen sektori tai Lakimiesliiton jäsen

Seminaari

Hinta:

Koko seminaari

547,50 €

Hintoihin lisätään alv 24 %.

Ilmoittaudu tästä

Lisätietoa

Jemmi Rantanen

+358 50 309 8546
jemmi.rantanen(a)almamedia.fi